Za voditelje

Nudimo TA edukaciju za voditelje, program za menadžere i voditelje, te program izgradnje kolektiva u timskom duhu. Cilj je stjecanje vještina vođenja i izgradnja dobrog voditelja.
Što nudi TA program edukacije za voditelja?

Dvogodišnja edukacija iz transakcijske analize (TA) je program namijenjen svim voditeljima, bez obzira na razinu u hijerarhiji. Cilj programa je izgradnja dobrog voditelja kroz usvajanje uloge i stjecanja vještina vođenja.

Broj učesnika nije ograničen, a minimalan je osam učesnika. Prijavljuje se individualno ili cijela grupa. Godišnje edukacija iznosi 30 sati, sa 10 tema, svaka tematska cjelina traje 3 sata.
Program se izvodi u obliku predavanja i stručnih radionica.
Edukacija se održava  mjesečno, 3 sata u mjesecu svaki mjesec osim u srpnju i kolovozu, u prostorima psihološkog savjetovališta ili u ustanovi, prema dogovoru. Mjesečna edukacija može se održavati jednom mjesečno po tri sata ili dva puta u mjesecu po 1,5 sat.
Dani se određuju u dogovoru sa učesnicima. Počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.
Godišnja edukacija  košta 16.000,00 kuna, a ustanove dijele ravnomjerno trošak prema broju učesnika.


Što nudi program za menadžere i voditelje?

Program je namijenjen menadžerima, voditeljima timova, ravnateljima, direktorima ...
Cilj programa je osvijestiti i ojačati osobne snage u rukovođenju, planiranju i pregovaranju, vezano uz edukacijske teme: strategije, izvođenje i kontrola, prostori realnosti, pregovaranje, stimuliranje, osobne vrijednosti, osobni stilovi, slaganje timova, autonomija voditelja i izvršitelja, materijalne i moralne vrijednosti.

Što nudi program izgradnje kolektiva u timskom duhu?

Program ima za cilj razvoj timske suradnje, izgradnja timova, razvoj vještina u rukovođenju i komunikaciji sa zaposlenicima, povećanje odgovornosti i samoinicijativnosti zaposlenih i osnaženje osjećaja pripadnosti ustanovi. Rad bi bio usmjeren na samouvid  svakog učesnika edukacije u vezi raznih aspekata funkcioniranja tima te na moguća rješenja i unapređenja. Edukacija je iskustveno radioničkog tipa sa konkretnim problemima i njihovim rješavanjem koje menadžeri mogu koristiti za svoj daljnji rad sa ljudima ili zaposlenici u svom međusobnom radu i suradnji.
Mogu se analizirali slijedeći aspekti: uloge i način na koji svaka osoba funkcionira i doprinosi timu, kultura odnosa i snaga tima, stupanj pozitivne identifikacije sa timom i ustanovom što određuje snagu zalaganja i pripadanja, sastanci i ispravno vođenje sastanaka, bavljenje problematičnim ponašanjima u radu i timu, unapređivanje timskog sastanka, razvoj vještina usmjeravanja tima i samoplaniranja, tehnike stvaranja vizija tima i način njihovog postignuća, dobivanje priznanja i povezanost timova međusobno te povezanost i potrebe timova sa vertikalnom hijerarhijom, rješavanje konflikata itd. Nabrojali smo najčešće potrebe za početne edukacije za osposobljavanje menadžera za rad sa timovima i njihovo unapređenje ili za članove jednog kolektiva za bolju suradnju. U pripremi imamo 150 tema, svaka obrađuje drugi aspekt i potrebe u radu sa timovima i zaposlenicima.

Svaka od ovih tema je zasebna cjelina i radionica, a traje oko 2 sata, što zavisi od broja učesnika i njihove aktivnosti. Preporuka je da jedna edukacijska grupa ima oko 20 učesnika. Isto je tako preporuka da ako se ne odabere jedan ciklus od šest cjelina da se odabere barem dvije teme međusobno povezane ili od najvećeg značaja za aktualne potrebe.
Predavač i voditelj donosi sve potrebne materijale za svakog učesnika.
Cijena edukacije od šest cjelina iznosi 20.000,00 kuna.
Edukacija se održava po dogovoru ili šest puta u poslijepodnevnim satima po dva sata svaki puta ili u dva dana od 9-16 sati.


Nakon iskustva možete odlučiti da li želite i trebate novi ciklus.


Što nudi supervizijski rad?

Ova vrsta rada sastoji se od osvještavanja psiholoških snaga koje osoba može koristiti u svom profesionalnom radu za povećanje svoje djelotvornosti. Istovremeno se osvještavaju unutarnje psihološke prepreke koje blokiraju uspješnost u profesionalnom radu. Ne savjetuje se i ne uči u vezi profesionalnih znanja i metoda struke supervizanta, iako se može uputiti na eventualne potrebe stjecanja potrebnih vještina i znanja ukoliko se pokaže da su neophodna.

U supervizijski proces javljaju se pojedinci ili grupe bez obzira na profesiju prema svojim potrebama, a rad se odvija u savjetovalištu ili organizaciji, individualno ili grupno. Sa kandidatima se dogovara cilj i trajanje supervizijskog procesa.
Cijena: Jedan sat supervizije plaća se 250,00 kuna za individualnu superviziju, a 150,00 kuna za grupnu superviziju po učesniku, ako se grupa sastoji od 4 i više učesnika.